AUTOCENTRUM V-GROUP
Arménská 3294, 272 01  Kladno
Ford

Ochrana osobních údajů

Ford Prohlášení o zpracování údajů Konečných zákazníků (Fair Collection Notice)
V případě, že od:
• prodejce či opravce Ford; a/nebo
• FORD MOTOR COMPANY, s. r. o. („Ford“, „my“, „nás“)


nakupujete produkty nebo přijímáte služby, jsou o Vaší osobě a Vašem Vozidle shromažďovány určité druhy
údajů („osobní údaje“).


Toto upozornění vysvětluje, jakým způsobem jsou Vaše osobní údaje užívány a s kým budou sdíleny.Kromě pravidel popsaných v tomto upozornění mají navíc některé produkty a služby Ford (včetně některých
Ford aplikací) vlastní zásady ochrany osobních údajů podrobněji popisující způsoby užívání Vašich osobních
údajů v daném konkrétním kontextu. Další informace o tom, jaké informace shromažďuje a užívá Vaše vozidlo,
naleznete také v příslušné uživatelské příručce nebo doprovodné aplikaci (je-li dostupná).


S kým budou Vaše osobní údaje sdíleny


Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím subjektům:
• společnostem nebo jiným organizacím, které jsme využili k poskytnutí našich služeb, jako jsou např.
webhostingové společnosti, doručovatelé poštovních zásilek, poskytovatelé analytických služeb,
organizátoři společenských a jiných událostí a poskytovatelé informačních technologií;
• společnostem a jiným organizacím, u kterých jste nás o sdílení Vašich osobních údajů požádali nebo
kde jste s tímto sdílením souhlasili;
• prodejcům a opravcům Fordu a našim dalším partnerům, je-li to třeba k tomu, aby Vám byl poskytnut
produkt či služba;
• odborným poradcům;
• jakýmkoliv právo vykonávajícím orgánům, soudům, dozorovým orgánům, státním orgánům nebo jiným
třetím stranám, pokud se domníváme, že je to nezbytné pro splnění zákonných nebo regulatorních
povinností nebo jinou ochranu našich práv, práv jakýchkoliv třetích stran nebo osobní bezpečnosti
jednotlivců, nebo za účelem detekce, prevence nebo jiného řešení podvodů či bezpečnostních
incidentů; nebo
• jakýmkoliv třetím stranám, které nakoupí nebo na které převedeme veškerá naše aktiva a podnikání
nebo jeho podstatnou část. V případě, že k takovému prodeji nebo převodu dojde, vynaložíme
přiměření úsilí k tomu, abychom zajistili, že entita, na kterou budou Vaše osobní údaje převedeny, je
bude užívat způsobem, který odpovídá tomuto upozornění.


Ford může sdílet Vaše osobní údaje rovněž se společností FCE Credit, s.r.o. („Ford Credit“), Ford Motor
Company a dalšími společnostmi ze Skupiny Ford Motor Company na celém světě. V případě, že sdílíme
Vaše osobní údaje, zajistíme, že budou používány pouze pro účely slučitelné s těmi, které jsou popsány
v tomto upozornění. Seznam společností patřících do Skupiny Ford Motor Company je dostupný na adrese:
http://www.ford.cz/uzitecne-informace/ochrana-dat-a-soukromi

Předávání Vašich osobních údajů do zahraničí


S Vašimi osobními údaji bude nakládáno v souladu s českým právem na ochranu osobních údajů a mohou
být předávány jak do zemí Evropského hospodářského prostoru („EHP“), tak mimo EHP (a to včetně USA).
Země, do kterých předáváme Vaše osobní údaje, nemusí být Evropskou komisí považovány za země
zajišťující odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. V důsledku toho se při předávání Vašich osobních
údajů mimo EHP zavazujeme v souladu s našimi právními povinnostmi zavést vhodná bezpečnostní opatření
zajišťující dostatečnou ochranu Vašich osobních údajů, a to bez ohledu na zemi, do které jsou předávány.
Tato bezpečnostní opatření mohou zahrnovat smluvní záruky dané třetími stranami, kterým byl umožněn
přístup k Vašim osobním údajům, že Vaše osobní údaje budou podléhat ochraně, která svým standardem
odpovídá standardu v EHP. Pokud byste se chtěli dozvědět více o tom, jakým způsobem chrání Ford Vaše
osobní údaje při předávání mimo EHP, nebo máte zájem o získání kopie bezpečnostních záruk námi
užívaných za účelem ochrany Vašich osobních údajů při jejich předávání, kontaktuje prosím Ford na adrese
FORD MOTOR COMPANY, s. r. o., P. O. BOX 14, 187 00 PRAHA - KARLÍN.

2 FORD MOTOR COMPANY, s.r.o., srpen 2020

Jaké osobní údaje budou užívány


Ford shromažďuje Vaše osobní údaje když:
• vyplníte formulář nebo zadáte rezervaci (např. si objednáte servisní kontrolu vozidla nebo testovací
jízdu);
• jsou Vám poskytovány služby nebo nakupujete produkty Ford u prodejce či opravce Ford; a
• nás sami kontaktujete (např. si ponecháme záznam informací, které nám poskytnete v případě, že
nám napíšete nebo kontaktujete zákaznické centrum);
• žádáte o poskytnutí úvěru, úvěru s balonovou splátkou nebo leasingové smlouvy u některého z námi
akreditovaných poskytovatelů služeb Ford Credit


Ford sbírá diagnostická data o Vašem vozidle a uchovává záznam provedených prací a dodaných dílů
v případě, že přistavíte Vaše vozidlo k servisní kontrole nebo opravě. V této souvislosti najdete více informací
na konci tohoto upozornění.


Námi shromažďované osobní údaje zahrnují:
• Vaše jméno, příjmení a kontaktní údaje (jako je Vaše adresa, telefonní číslo(a) a e-mailová adresa) a
informace o Vašem podnikání nebo zaměstnavateli v případě, že jednáte v rámci své obchodní
pozice;
• informace o Vašem vozidle (včetně VIN kódu vozidla, poznávací značky, modelu, stáří a nájezdu);
• produkty a služby, o které máte zájem nebo jste je nakoupili;
• Vaše komunikační a marketingové preference; a
• informace nezbytné pro účely financování jako jsou např. platební informace.


Nadto můžeme v případech dovolených zákonem kombinovat informace, které o Vás máme s informacemi o
Vás, Vašem socioekonomickém a sociodemografickém statusu, online identifikátorech a aktuálních
kontaktních údajích od třetích stran, jako jsou marketingové agentury nebo veřejné zdroje.

Některé osobní údaje můžeme být povinni shromažďovat na základě zákona. Můžeme být rovněž povinni
shromažďovat osobní údaje v důsledku smluvních vztahů s Vámi. Neposkytnutí takových osobních údajů
může mít za následek zpoždění plnění těchto povinností nebo jejich úplně nesplnění.


Jak budou Vaše osobní údaje užívány


Námi shromážděné osobní údaje používáme k:
• plnění Vašich žádostí (např. k poskytování služeb);
• správě a zlepšování našeho obchodního modelu a vztahů s Vámi;
• hodnocení kvality služeb poskytovaných námi a prodejci či opravci Ford a služeb poskytovaných nám
nebo za nás našimi dodavateli;
• řešení Vašich dotazů;
• provádění výzkumů;
• zasílání Vám marketingových materiálů v souladu s Vašimi komunikačními preferencemi; a
• plnění našich právních a regulatorních povinností, reakcím na probíhající řízení a žádosti o informace
od státních orgánů nebo jiných třetích stran, a prevenci trestné činnosti a podvodů a jejich odhalování,
nebo chránění Vašich, našich či cizích práv.


Více informací o tom, jak jsou námi shromážděné osobní údaje užívány při servisní prohlídce či opravě Vašeho
vozidla, naleznete v části tohoto upozornění níže nazvané „Opravy, diagnostika a servis vašeho vozidla
Ford“.


V případě, že žádáte o poskytnutí úvěru, úvěru s balonovou splátkou (tzv. Ford Option) nebo leasingové
smlouvy u některého z námi akreditovaných poskytovatelů služeb Ford Credit za účelem pořízení vozidla,
bude s námi takový poskytovatel finančních služeb sdílet podrobnosti o Vámi zvoleném vozidle včetně
identifikačního čísla vozidla a zvoleném finančním produktu, a to za účelem ověření výše splátek za vozidlo a
s cílem, abyste mohli využít zvýhodněných slev z kupní ceny nebo výhodnějších úrokových sazeb pro finanční
produkty čerpané za účelem pořízení vozidla. V takovém případě budeme také oprávněni Vás kontaktovat za
účelem vysvětlení možností, jež jsou k dispozici za trvání úvěrové smlouvy. Například pokud máte uzavřenu
smlouvu o úvěru s balonovou splátkou, která má skončit během 6 měsíců, můžeme s Vámi probrat možnosti,
3 FORD MOTOR COMPANY, s.r.o., srpen 2020

které máte a týkají se například způsobu úhrady balonové splátky, výměny vozidla nebo jeho vrácení tak,
abyste mohli učinit informované rozhodnutí před koncem smlouvy.


Pokud jste prostřednictvím poskytovatele finančních služeb souhlasili se sdílením Vašich osobních údajů
(včetně údajů týkajících se smlouvy o financování a kontaktních údajů) s Fordem pro marketingové účely, pak
za předpokladu, že Ford má Váš souhlas se zasíláním marketingu, můžeme použít tyto informace k zasílání
cíleného marketing v souladu s Vašimi preferencemi a ujistit se, že zprávy, které rozesíláme a naše
komunikace s Vámi jsou pro Vás co nejrelevantnější.


My, společnost Ford Motor Company a další společnosti ze Skupiny Ford Motor Company na celém světě,
můžeme za použití automatizovaných způsobů zpracování kombinovat a analyzovat Vaše osobní údaje za
účelem usnadnění výše popsaných účelů, a to s cílem:
• pomoci porozumět, vyvinout a zlepšovat naše produkty, procesy, služby a marketingové strategie;
• personalizace naší komunikace s Vámi a produktů a služeb pro Vás;
• zajišťování aktuálnosti Vašich osobních údajů;
• zlepšení našeho chápání potřeb zákazníků; a
• správě a zlepšování našeho vztahu s Vámi.


Uvedené může zahrnovat např. informování o naší distribuční strategii, hodnocení účinnosti našeho
marketingu a zákaznických služeb, provádění tržních analýz a identifikace produktů nebo služeb, které by pro
Vás mohly být zajímavé, a dále kontaktování Vás za účelem informování o těchto produktech a službách.


V některých výjimečných případech mohou mít pro Vás námi přijatá automatizovaná rozhodnutí právní nebo
jiné obdobné důsledky. Taková automatizovaná rozhodnutí o Vás budeme proto činit pouze tam, kde:
• jsou nezbytná pro uzavření nebo plnění smlouvy s Vámi;
• jsou dovolena zákonem; nebo
• nám dáte s jejich prováděním souhlas.

Můžete nás kontaktovat za účelem zjištění více informací o automatizovaném rozhodování a v některých
případech i namítání našeho používání automatizovaného rozhodování nebo se žádostí o jeho přezkoumání
člověkem.


Ujišťujeme Vás, že komunikace, kterou Vám zasíláme, a naše interakce s Vámi je v maximálním možném
rozsahu personalizována přímo pro Vás. Z tohoto důvodu můžeme příležitostně užívat informace o Vás
získané z veřejných zdrojů a od třetích osob (viz část Jaké osobní údaje budou užívány výše) za účelem
pomoci nám s určením, jaké produkty a služby Ford by pro Vás mohly být zajímavé. Například analytici a
poskytovatelé reklamních služeb mohou analyzovat údaje, které získají z internetových a dalších zdrojů, aby
nám poskytli informace o Vaší demografické skupině a zájmech - např. závěry o Vašem věku a typech
produktů nebo služeb, které by Vás mohly zajímat. Následně Vám můžeme v souladu s Vašimi komunikačními
preferencemi zasílat informace o produktech a službách nebo použít informace, které o Vás máme
k informování našich zákaznických center pro případ, že byste je kontaktovali. Můžeme rovněž spolupracovat
se třetími stranami, abychom Vám na sociálních sítích zobrazovali na míru přizpůsobenou reklamu nebo, dáte-
li souhlas s používáním cookies, i v případě prohlížení jiných internetových stránek. Informace o tom, jak
zabránit zasílání reklamních materiálů z naší strany naleznete níže v sekci „Vaše práva“.


Vaše osobní údaje uchováváme k identifikovatelné podobě tak dlouho, jak je to nezbytně nutné pro plnění
účelů, pro které byly shromážděny, a, je-li to nutné, k dodržování příslušných zákonných a regulatorních
povinností. To obecně znamená uchovávání Vašich osobních údajů po dobu platnosti alespoň jedné
z následujících podmínek:
• Vaše osobní údaje jsou důvodně požadovány pro poskytování služeb, které jste si vyžádali;
• Vaše osobní údaje jsou důvodně požadovány za účelem ochrany našich práv nebo majetku (zpravidla
po dobu příslušné promlčecí lhůty); nebo
• příslušné právní předpisy nebo nařízení v jiných případech vyžadují uchovávání Vašich osobních
údajů.


Zákonné důvody, na základě kterých jsou Vaše osobní údaje užívány


Existují různé zákonné důvody, na jejichž základě budeme Vaše osobní údaje užívat, přičemž k tomu bude
docházet v následujících situacích:
4 FORD MOTOR COMPANY, s.r.o., srpen 2020

• bude-li užívání Vašich osobních údajů nezbytné pro plnění smlouvy nebo smluv, jejichž jste
stranou, nebo podniknutí kroků, které jste před uzavřením smlouvy vyžadovali. Tyto smlouvy
mohou zahrnovat podmínky, na základě kterých se účastníte soutěží nebo uzavíráte dohody o
servisních produktech, například;
• v situacích, kdy je užívání Vašich osobních údajů v souladu s našimi oprávněnými zájmy nebo
oprávněnými zájmy organizace, se kterou jsme Vaše osobní údaje sdíleli, a zajistili jsme, že Vaše
osobní údaje a Vaše práva ve vztahu k těmto údajům jsou chráněna. Na tento zákonný důvod se
můžeme spolehnout např. v případě, že my a/nebo jiná společnost ze Skupiny Ford Motor Company
užívá Vaše osobní údaje aby: porozuměla a zlepšovala své produkty, služby a/nebo obchodní či
marketingové strategie; pro výzkumné účely; pro správu a zlepšování vztahu s Vámi a administrativní
účely; pro usnadnění zjištění jaké informace, produkty a služby by Vás mohly s největší
pravděpodobností zajímat, a proto, abychom Vám zasílali informace, nabídky a zobrazovali online
reklamy na takové produkty nebo služby; proto, abychom zajistili, že Vaše zážitky s našimi produkty
a službami budou co nejvíce odpovídat Vašim potřebám; zajištění toho, že naše produkty a služby
jsou poskytovány a užívány v souladu s právem a podmínkami se na ně vztahujícími; a, je-li to
nezbytné, pro ochranu našich nebo cizích práv nebo majetku nebo jiného odhalování podvodů či
bezpečnostních incidentů;
• v situacích, kdy věříme, že je nezbytné užívat Vaše osobní údaje pro splnění zákonných nebo
regulatorních povinností;
• ve výjimečných případech, kdy věříme, že je to nezbytné pro ochranu bezpečnosti nebo životně
důležitých zájmů jiných osob;
• za určitých okolností musíme užívat Vaše osobní údaje pro účely ve veřejném zájmu; a
• tam, kde máme Váš souhlas. Na Váš souhlas se budeme spoléhat např. v případě užívání vašich
osobních údajů pro účely zasílání Vám reklamních sdělení e-mailem nebo SMS zprávami.
V případech, kdy užíváme Vaše osobní údaje na základě souhlasu, jste oprávněni Váš souhlas
kdykoliv odvolat. Podrobnosti viz část „Vaše práva“ tohoto upozornění.


Vaše práva


Jako jednotlivec máte právo na informace o tom, jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme, a za jakými účely,
jakož i na přístup k těmto údajům a provedení jejich nezbytných oprav. V některých případech máte rovněž
právo vznášet námitky proti našemu užívání Vašich osobních údajů, požadovat po nás omezení rozsahu
zpracování nebo výmaz Vašich osobních údajů, nebo požadovat, aby Vám byly Vaše osobní údaje poskytnuty
v běžně využívaném elektronickém formátu, abyste je mohli sdílet s jinými organizacemi (toto je často
označováno jako právo na přenositelnost údajů).


V případech, kdy jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu (viz část nazvaná Zákonné
důvody, na základě kterých jsou Vaše osobní údaje užívány), máte právo Váš souhlas kdykoliv odvolat.
V případě, že máte jakékoliv dotazy nebo obavy týkající se užívání Vašich osobních údajů Fordem, nebo
chcete získat přístup k údajům, které o Vás uchováváme, nebo chcete ve vztahu k Vašim osobním údajům
využít jakékoliv právo uvedené výše, kontaktujte nás na adrese:


FORD MOTOR COMPANY, s. r. o.

P. O. BOX 14

187 00 PRAHA - KARLÍNŽádáme Vás o naše kontaktování za účelem aktualizace nebo opravy Vašich osobních údajů v případech, kdy
dojde k jejich změnám nebo jsou-li nepřesné.


Ford a Ford Credit ustanovily pověřence pro ochranu osobních údajů. Pověřence pro ochranu osobních údajů
můžete kontaktovat na e-mailové adrese: DPeurope@ford.com.
Budete-li mít jakoukoliv stížnost, týkající se způsobu jakým Ford nakládá s Vašimi osobními údaji, doufáme,
že v první řadě kontaktujete přímo nás. Se stížností se nicméně můžete taktéž obrátit na Úřad pro ochranu
osobních údajů.


Změny tohoto upozornění
Toto upozornění můžeme příležitostně měnit. Dojde-li k takové změně, bude Vám oznámena. V případech, že
změny budou mít zásadní vliv na povahu zpracování nebo jiný významný dopad na Vás osobně, budou Vám
oznámeny v dostatečném předstihu tak, abyste měli možnost vykonat ve vztahu k Vašim osobním údajům
Vaše práva (např. právo vznést námitku).
Zavolat
zpět
Tato stránka používá cookies

Tato stránka používá cookies, které slouží pro zlepšení uživatelského zážitku, k analytice i cílení reklamy.

K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Partneři tyto údaje mohou zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získali v důsledku toho, že používáte jejich služby.