AUTOCENTRUM V-GROUP
Arménská 3294, 272 01  Kladno
Ford

Obchodní podmínky

A. Všeobecné objednací podmínky

Autorizovaný prodejce vozidel značky FORD , (dále jen „prodejce“) a objednatel uzavřeli smlouvu o koupi vozidla značky FORD (dále jen „kupní smlouva“ a „předmět koupě“ či „vozidlo“), tím, že objednatel učinil závaznou písemnou objednávku vozidla a prodejce tuto objednávku písemně potvrdil. Tyto všeobecné objednací podmínky, s jejichž obsahem se objednatel seznámil, tvoří nedílnou součást kupní smlouvy. Na základě kupní smlouvy se dodavatel zavazuje za podmínek v ní stanovených a v souladu s těmito Podmínkami dodat objednateli předmět koupě a objednatel se zavazuje za podmínek stanovených v kupní smlouvě a v souladu s těmito Podmínkami předmět koupě převzít a zaplatit za něj dodavateli kupní cenu.

Prodejce splní svou povinnost dodat vozidlo jeho předáním objednateli poté, co objednatel dodavateli v plné výši uhradí kupní cenu vozidla. Místem předání je sídlo dodavatele, u něhož bylo vozidlo objednáno, pokud se strany nedohodnou jinak. Objednatel nabude vlastnické právo okamžikem převzetí vozidla.

Způsob financování koupě vozidla je uveden v kupní smlouvě. Pokud objednatel projeví zájem změnit ustanovení o způsobu financování, zavazuje se dodavatel se změnou vyjádřit souhlas. Objednatel bere na vědomí, že bude v případě změny způsobu financování odpovídat za případné finanční sankce ze strany třetích osob. Kupní cenou se rozumí cena uvedena v kupní smlouvě a stanovená na základě ceníku vydaného pro příslušné období prodávajícím. K úpravě kupní ceny může dojít z důvodu vyšší moci. V případě podstatného překročení sjednané kupní ceny je objednatel oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Podstatným překročením sjednané kupní ceny se pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek rozumí překročení kupní ceny o více než 5 %.

Pokud dodavatel nedodá objednateli předmět koupě ve lhůtě 30 dnů po dni uvedeném v kupní smlouvě jako termín dodání, je povinen objednateli vrátit skutečně zaplacenou zálohu na kupní cenu spolu s příslušenstvím, které tvoří roční úrok z této částky ve výši diskontní sazby stanovené Českou národní bankou platné v den složení zálohy objednatelem. Není‐li stranami dohodnuto jinak, je prodejce povinen nejméně pět pracovních dní předem prokazatelně formou smluvenou v objednávce vyrozumět objednatele o datu, kdy si bude moci převzít předmět koupě. Pokud objednatel odstoupí od kupní smlouvy nebo nepřevezme předmět koupě do deseti dnů od data uvedeného ve vyrozumění o datu převzetí, bude povinen zaplatit prodejci smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové kupní ceny za předmět koupě vč. DPH. V takovém případě bude objednateli vrácena uhrazená záloha za kupní cenu snížená o částku odpovídající smluvní pokutě, pokud výše smluvní pokuty nepřesahuje výši poskytnuté zálohy; v takovém případě by objednatel byl povinen prodejci doplatit příslušnou částku. Ustanovení o smluvní pokutě se nepoužije, pokud objednatel ukončí ze své vůle kupní smlouvu na základě ustanovení příslušných právních předpisů na ochranu spotřebitele.

Pokud není možné dodat předmět koupě v objednaném provedení a výbavě, mohou se strany písemně dohodnout na změně této specifikace, a to i formou uzavření nové kupní smlouvy. Pokud nebude objednatel se změnou souhlasit, má právo na okamžité odstoupení od kupní smlouvy a vracení zálohy za kupní cenu bez příslušenství.

Dodavatel se zavazuje, že po předání předmětu koupě poskytne objednateli smluvní záruku za jakost předmětu koupě a zajistí poskytování asistenčních služeb FORD dle níže uvedených podmínek. Dodavatel je oprávněn všeobecné objednací podmínky v přiměřeném rozsahu změnit. Dodavatel se zavazuje změnu objednateli oznámit elektronicky prostřednictvím e‐mailu uvedeném v objednávce, popřípadě prostřednictvím dopisu zaslaného na adresu bydliště či sídla objednatele, pokud objednatel email neuvedl na objednávce. V případě změny těchto Podmínek, za nichž jsou poskytovány servisní služby, bude postupováno podle podmínek platných v době poskytnutí servisních služeb. Změna obsahu Podmínek nemá vliv na práva z vad objednatele zaručená příslušnými právními předpisy.

Pro účely poskytnutí smluvní záruky za jakost předmětu koupě a zajištění poskytnutí asistenčních služeb FORD a pro obchodní a marketingové účely udílí objednatel v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), prodejci a společnosti FORD ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o., se sídlem Karolínská 654/2 , 140 00 Praha 4, (dále jen „FORD“), jakožto správcům osobních údajů, výslovný souhlas ke zpracování svých osobních údajů uvedených v objednávce. Objednatel též výslovně souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje byly za stejným
účelem předávány členům skupiny FORD a těm subjektům, které na základě písemné smlouvy se společností FORD pro společnost FORD osobní údaje zpracovávají a splňují příslušné zákonné podmínky. Souhlas objednatele se zpracováním osobních údajů se udílí na dobu 10 let a může být objednatelem kdykoliv v průběhu zpracování písemně odvolán. Písemné odvolání souhlasu musí být zasláno dodavateli či společnosti FORD doporučeným dopisem s dodejkou. V souladu se Zákonem má objednatel právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich blokaci, opravu,
likvidaci a další práva uvedená v § 21 Zákona.

Kupní smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží prodejce, objednatel a společnost FORD . Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před zněním těchto Podmínek. Jakýkoliv spor vzniklý ohledně výkladu a plnění kupní smlouvy, který nebude moci být urovnán smírným jednáním mezi stranami, bude vyřešen věcně a místně příslušným soudem. Pokud je objednatel podnikatelem ve smyslu příslušných zákonných
ustanovení a objednává předmět koupě v rámci své podnikatelské činnosti, určí se místní příslušnost soudu pro řešení sporů mezi stranami dle sídla prodejce.


B. Všeobecné podmínky smluvní záruky

Smluvní záruka na nová vozidla
Vedle práv, jež objednateli náleží na základě zákona z titulu práva z vadného plnění, poskytuje prodejce/společnost FORD objednateli na nové vozidlo záruku za jakost nového vozidla po dobu dvou let, (dále jen „Smluvní záruka“). Pokud není v kupní smlouvě stanoveno jinak, poskytuje se Smluvní záruka bez ohledu na vzdálenost ujetou vozidlem.

Záruční doba počíná běžet dnem předání vozidla objednateli nebo jeho eventuálnímu zmocněnci. Den předání je vyznačen v Záručním listu uvnitř Sešitu údržby, který byl objednateli odevzdán současně s vozidlem.

I. Práva objednatele ze Smluvní záruky
Pokud není dále stanoveno jinak, má objednatel právo na bezplatné odstranění jím reklamovaných vad dílů, součástek a montáže uznaných za vadné společností FORD . K odstranění příslušné vady kryté smluvní zárukou jsou oprávněni toliko prodejce nebo autorizovaný opravce sítě FORD (dále jen „Autorizovaný opravce FORD“). Jedná se zejména o opravu nebo výměnu vadných součástek a dílů, opravu vadné montáže a poskytnutí souvisejících nezbytných servisních prací. Objednatel bere na vědomí, že při takové opravě nebo výměně mohou být použity součástky a díly nové nebo součástky a díly použité, pokud jsou kvalitativně rovnocenné se součástkami a díly novými, a to dle posouzení prodejce nebo Autorizovaného opravce FORD. Objednatel má dále nárok na poskytnutí asistenčních služeb FORD dle níže uvedených podmínek. Nároky objednavatele za škodu způsobenou vadou výrobku tímto nejsou dotčeny.

II. Povinnosti objednatele při uplatnění práv ze Smluvní záruky
Objednatel může uplatnit práva ze Smluvní záruky, pouze pokud:
a) Předloží dodavateli či Autorizovanému opravci FORD řádně vyplněný a aktualizovaný Sešit údržby, včetně Záručního listu;
b) Nechává provádět údržbu a pravidelné prohlídky vozidla v souladu s pokyny prodejce a uchovává důkazy o těchto prohlídkách, zejména uchovává listy se zápisy potvrzujícími provedení údržby a pravidelné prohlídky a faktury;
c) Hlásí vzniknuvší vady vozidla prodejci či Autorizovanému opravci FORD a nechává je odstraňovat v souladu s kupní smlouvou a těmito Podmínkami;
d) Dopraví neprodleně po zjištění případné vady vozidlo k prodejci či Autorizovanému opravci FORD a to z důvodu zajištění bezpečnosti objednatele a jiných cestujících ve vozidle, zabránění vzniku dalších vad a předejití nutnosti provedení dalších oprav. Pokud se vozidlo stane v důsledku vady nepojízdným, obrátí se objednatel neprodleně na Autorizovaného opravce FORD a nahlásí mu takovou vadu či využije asistenční služby FORD dle níže uvedených podmínek.

Objednatel bere na vědomí, že mu při porušení těchto povinností nenáleží práva ze Smluvní záruky. Zákonná práva z vadného plnění tím však nejsou dotčena.

III. Zánik práv ze Smluvní záruky
Práva ze Smluvní záruky objednatel nemá, pokud:
a) Je vada způsobena zaviněným jednáním objednatele;
b) Byly na vozidle provedeny opravy nebo úpravy, které nejsou prodejcem nebo společností FORD předpokládány či povoleny, opravy nebo úpravy byly provedeny bez respektování technických pokynů jimi vydaných, resp. vzniknuvší vada je důsledkem neodborného zásahu neautorizovaného opravce nebo v přímé souvislosti s tímto zásahem;
c) Údržba vozidla byla prováděna v rozporu s pokyny uvedenými v „Příručce pro používání a údržbu vozidla“, která je objednateli k dispozici v provozovně dodavatele / která je připojena ke kupní smlouvě;
d) Vozidlo není používáno obvyklým způsobem nebo je používáno pro soutěžní účely, byla byť i krátkodobě překročena maximální povolená hmotnost vozidla, byl pozměněn stav počítače ujeté vzdálenosti vozidla nebo není možné stav počítače ujeté vzdálenosti vozidla zjistit s jistotou. Objednatel bere na vědomí, že v případě výměny počítače ujeté vzdálenosti vozidla musí být Autorizovaným opravcem FORD vyplněno potvrzení o výměně počítače ujeté vzdálenosti v Sešitu údržby.

IV. Úkony a vady nepokryté Smluvní zárukou
Smluvní záruka se nevztahuje na:
a) Údržbu, kterou se zejména rozumí údržbové operace a pravidelné prohlídky nezbytné k zajištění řádného provozu vozidla dle časového harmonogramu uvedeného v Sešitu údržby, doplňování aditiv apod.;
b) Seřízení vozidla, kterým se zejména rozumí nastavení sbíhavosti kol, jejich vyvážení, seřízení geometrie náprav, dveří apod.;
c) Výměnu dílů podléhajících běžnému opotřebení, které vyplývá z používání vozidla a souvisí s ujetou vzdáleností, zeměpisnými a klimatickými podmínkami, jako jsou např. filtry pevných částic, olejové, vzduchové, palivové filtry a filtry ventilačního systému, brzdové destičky, obložení a
kotouče, pneumatiky, spojka, baterie, řemeny, tlumiče, stírací lišty stěrače, články, pojistky, kulové čepy, ložiska kol, textilní materiály, pokud není nutné takovou výměnu provést v důsledku vady vozidla, na kterou se vztahuje Smluvní záruka;
d) Vady způsobené běžným používáním vozidla, zejména vibracemi a hlukem souvisejícím s provozem vozidla, změny stavu vozidla jako např. vyblednutí barvy laku, zhoršení nebo deformace dílů v důsledku jejich běžného opotřebení;
e) Vady způsobené použitím kapalin, dílů nebo doplňků, které nejsou původní nebo nemají kvalitu rovnocennou s původními kapalinami, díly nebo doplňky, použitím nevhodných nebo nekvalitních pohonných hmot a použitím přísad, které nejsou doporučeny prodejcem, resp. Společností FORD ;
f) Vady způsobené vnějšími událostmi, zejména mechanickým poškozením, dopravními nehodami, požárem, krádeží, záplavami, bleskem, bouřkou a dalšími meteorologickými jevy;
g) Vady způsobené následky oprav nebo úprav vozidla, které nebyly na vozidle provedeny prodejcem nebo Autorizovaným opravcem FORD, jakož i následky montáže doplňkové výbavy neschválené prodejcem nebo společností FORD ;
h) Vady pneumatik, na které poskytuje záruku přímo jejich výrobce. Pracovníci Autorizovaných opravců FORD mohou objednateli poskytnout nezbytnou součinnost při jednání s konkrétním výrobcem pneumatik;
i) Jakékoliv jiné náklady, které nejsou specifikovány ve Smluvní záruce nebo jejichž náhradu objednateli zákon nepřiznává, zejména náklady způsobené dlouhodobým odstavením vozidla, a to i z důvodu ztráty práva k jeho užívání, apod.
Prodejce objednatele upozorňuje, že informace o palivech a biopalivech jsou uvedeny v„Příručce pro používání a údržbu vozidla“ která je objednateli k dispozici v provozovně dodavatele / která je připojena ke kupní smlouvě a se kterou se objednatel před uzavřením kupní smlouvy seznámil.

Smluvní záruka na lak
Společnost FORD poskytuje objednateli smluvní záruku na původní nátěr a vrchní průsvitný lak karoserie vozidla (dále jen „Smluvní záruka na lak“) na dobu tří let v případě osobních vozidel a dvou let v případě užitkových vozidel. Záruční doba běží ode dne předání vozidla objednateli. Den předání je vyznačen v Záručním listu uvnitř Sešitu údržby, který byl objednateli odevzdán současně s vozidlem.

I. Práva objednatele ze Smluvní záruky na lak
Pokud není dále stanoveno jinak, ze Smluvní záruky na lak má objednatel právo na částečnou nebo úplnou opravu původního nátěru nebo vrchního průsvitného laku karoserie vozidla, které byly uznány za vadné společností FORD . K odstranění příslušné vady kryté Smluvní zárukou na lak jsou oprávněni toliko prodejce nebo autorizovaný opravce FORD .

II. Povinnosti objednatele při uplatnění práv ze Smluvní záruky na lak
Objednatel může uplatnit práva ze Smluvní záruky na lak, pouze pokud:
a) Předloží dodavateli či Autorizovanému opravci FORD řádně vyplněný a aktualizovaný Sešit údržby, včetně Záručního listu;
b) Nechává provádět údržbu a pravidelné prohlídky vozidla v souladu s pokyny prodejce a uchovává důkazy o těchto prohlídkách, zejména uchovává listy se zápisy potvrzujícími provedení údržby a pravidelné prohlídky a faktury;
c) Hlásí vzniknuvší vady vozidla prodejci či Autorizovanému opravci FORD a nechává je odstraňovat v souladu s kupní smlouvou a těmito Podmínkami;
d) Hlásí vadu původního nátěru nebo vrchního průsvitného laku karoserie vozidla dodavateli či Autorizovanému opravci FORD a vozidlo k nim dopraví neprodleně po jejím zjištění.
Objednatel bere na vědomí, že mu při porušení těchto povinností nenáleží práva ze Smluvní záruky na lak.

III. Zánik práv ze Smluvní záruky na lak
Práva ze Smluvní záruky na lak objednatel nemá, pokud:
a) Je vada způsobena objednatelem v důsledku používání vozidla neobvyklým způsobem nebo v důsledku používání vozidla pro soutěžní účely;
b) Byly na vozidle provedeny opravy nebo úpravy, které nejsou prodejcem nebo společností FORD předpokládány či povoleny, opravy nebo úpravy byly provedeny bez respektování technických pokynů jimi vydaných, resp. vzniknuvší vada je důsledkem neodborného zásahů neautorizovaného opravce nebo v přímé souvislosti s tímto zásahem;
c) Údržba vozidla byla prováděna v rozporu s pokyny uvedenými v „Příručce pro používání a údržbu vozidla“, která je objednateli k dispozici v provozovně prodejce / která je připojena ke kupní smlouvě a se kterou se objednatel před uzavřením kupní smlouvy seznámil.

IV. Úkony, na které se Smluvní záruka na lak nevztahuje
Smluvní záruka na lak se nevztahuje na:
a) Vady způsobené událostmi, na které se nevztahuje Smluvní záruka;
b) Vady původního nátěru nebo vrchního průsvitného laku karoserie vozidla způsobené vnějšími vlivy, zejména mechanickým poškozením, dopravními nehodami, požárem, atmosférickým spadem, chemickými látkami, látkami živočišného nebo rostlinného původu, pískem, solí, odlétávajícím štěrkem, kroupami, záplavami, bleskem, bouřkou a jinými meteorologickými vlivy.


Smluvní záruka proti prorezavění
Společnost FORD poskytuje objednateli smluvní záruku proti prorezavění vztahující se na perforace karoserie vozidla způsobené korozí působící z vnitřní strany na vnější stranu karoserie na dobu dvanácti let v případě osobních vozidel a dobu pěti let v případě užitkových vozidel (dále jen „Smluvní záruka proti prorezavění“). Záruční doba běží ode dne předání vozidla objednateli. Den předání je vyznačen v Záručním listu uvnitř Sešitu údržby, který byl objednateli odevzdán současně s vozidlem.

I. Práva ze smluvní záruky proti prorezavění
Ze Smluvní záruky proti prorezavění má objednatel právo na opravu nebo výměnu dílů, u kterých došlo k perforaci způsobené korozí a které byly uznány za vadné společností FORD . K odstranění příslušné vady kryté Smluvní zárukou proti prorezavění jsou oprávněni toliko prodejce nebo autorizovaný opravce FORD .

II. Povinnosti objednatele při uplatnění práv ze Smluvní záruky proti prorezavění
Objednatel může uplatnit práva ze Smluvní záruky proti prorezavění, pouze pokud:
a) Předloží dodavateli či Autorizovanému opravci FORD řádně vyplněný a aktualizovaný Sešit údržby, včetně Záručního listu;
b) Nechává provádět údržbu a pravidelné kontrolní prohlídky vozidla v rámci Smluvní záruky proti prorezavění, které zahrnují čtyři pravidelné kontrolní prohlídky hrazené objednatelem, přičemž první z nich musí být provedena za čtyři roky po počátku běhu záruční doby v případě osobních vozidel a dva roky v případě užitkových vozidel. Následné prohlídky musí být prováděny vždy každé dva roky. Při těchto prohlídkách ověří prodejce či Autorizovaný opravce FORD , po případném umytí celého vozidla, stav vozidla a určí nezbytné zásahy. Perforace způsobené vnějšími vlivy budou objednatelem prodejci či Autorizovanému opravci FORD oznámeny a prodejcem či Autorizovaným opravcem FORD zaznamenány na k tomu určené stránky Sešitu údržby. Po každém zásahu na karoserii vozidla způsobeném např. nehodou či jiným poškozením, musí být vždy za výše uvedených podmínek provedena kontrolní prohlídka;
c) Hlásí vzniknuvší vady vozidla prodejci či Autorizovanému opravci FORD a nechává je odstraňovat v souladu s kupní smlouvou a těmito Podmínkami;
d) Hlásí perforace karoserie vozidla způsobené korozí prodejci či Autorizovanému opravci FORD a vozidlo k nim dopraví neprodleně po jejich zjištění.
Objednatel bere na vědomí, že mu při porušení těchto povinností nenáleží práva ze Smluvní záruky proti prorezavění.
 
Zavolat
zpět
Tato stránka používá cookies

Tato stránka používá cookies, které slouží pro zlepšení uživatelského zážitku, k analytice i cílení reklamy.

K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Partneři tyto údaje mohou zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získali v důsledku toho, že používáte jejich služby.